ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนคงคาราม

เป็นการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ นโยบายและปรัชญาของโรงเรียน โดยเน้นที่การพัฒนาวินัย จริยธรรม คุณธรรมของ นักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง และการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ


การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

ด้วยความแตกต่างของนักเรียน ที่มีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การรู้จักข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ครูมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น


การคัดกรองนักเรียน

เป็นการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อการจัดกลุ่มนักเรียน มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น


การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้น จำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการป้องกัน และการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลย